Insatsområden

För att vi ska nå våra mål och sträva mot vår vision har vi identifierat tre insatsområden som vi fokuserar på och som ni kan söka medel inom. Dessa är ett hållbart näringsliv, innovativa lösningar samt bo och leva.

Vad ni kan söka medel för

Leader Södermanlands mål är att bidra till ökade försörjningsmöjligheter samt stärkta förutsättningar för att bo och leva på de sörmländska landsbygderna. För att nå dessa mål har vi tagit fram tre insatsområden där vi ser att vi gör mest nytta utifrån den behovsanalys som gjordes i samband med att vi tog fram vår nya strategi.

Alla projektmedel från Leader Södermanland ska gå till satsningar som bidrar till målen i vår utvecklingsstrategi. Det är inom dessa insatsområden som ni är välkomna att söka stöd och projektmedel.

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla projekt som finansieras av Leader Södermanland även måste följa leadermetoden, läs mer här, och uppfylla våra absoluta grundvillkor, läs mer här. Detta gäller även förstudier.

INSATSOMRÅDE 1

Ett hållbart näringsliv

Näringslivet har ett mycket stort ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. För att utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv krävs kunskap, resurser och samarbete.

Insatsområdet möjliggör projekt som i samarbete främjar utveckling av befintliga företag så att sysselsättningen i området ökar eller att företagen blir mer konkurrenskraftiga.

INSATSOMRÅDE 2

Innovativa lösningar

Behovet av innovativa lösningar är stort i Leader Södermanland. Eftersom områdets olika landsbygder ser väldigt olika ut innebär det att förutsättningarna skiljer sig åt när det gäller landsbygdsutveckling. Behov av innovativa lösningar för utveckling finns i alla sektorer, den ideella, offentliga och privata.

Insatsområdet ska bidra till smarta landsbygder där lokalsamhällena utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området.

INSATSOMRÅDE 3

Bo och leva

Attraktiva landsbygder där människor kan bo och leva är basen till ett välmående samhälle. En inkluderande landsbygd erbjuder människor att kunna bo där i livets alla skeden, från ung till gammal.

För att människor ska ha möjlighet att verka, bo och leva i en bygd behövs bland annat en välfungerande service, fritidssysselsättning och utvecklande initiativ och aktiviteter.

Viktigt att komma ihåg

I Leader Södermanland bygger samtliga insatsområden på leadermetoden och våra övergripande principer där underifrånperspektivet alltid står i fokus. Det är viktigt att ta vara på det lokala engagemanget för landsbygdens utveckling. Engagemanget är också en förutsättning för att utveckla den lokala landsbygden.

Projekten ska ta hänsyn till de planetära gränserna, bygga på likabehandling och icke-diskrimineringsprinciper samt integrera jämställdhetsprincipen i projektens arbetssätt. Detta kommer att beaktas av vår styrelse vid bedömning av projekt.

I de fall där det är möjligt ser vi gärna ett 4-partnerskap mellan privat, offentlig, ideell sektor och FoU (Forskning och Utbildning).

VÅRA TVÅ MÅL

Leader Södermanlands två mål för programperioden 2023-2027

När vi tog fram vår utvecklingsstrategi utgick vi från de behov och önskemål som uppkom i vår behovsanalys som vi gjorde tillsammans med en SWOT-analys. En SWOT-analys identifierar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns, i vårt fall för våra landsbygder.

Detta matchades sedan ihop med Jordbruksfondens övergripande mål ”Främja sysselsättning, tillväxt och lokal utveckling” samt regionala och kommunala utvecklingsstrategier och -planer. Därefter identifierade vi vilka mål vi ska uppnå där vi kompletterar och matchar övriga planer.

Leader Södermanland ska 2027 ha uppnått följande mål, ökade försörjningsmöjligheter och stärkta förutsättningar för att bo och leva i Leader Södermanlands verksamhetsområde.

MÅL 1

Ökade försörjningsmöjligheter

Detta mål ska främja att företagen i området växer och anställer samt skapar nya produkter i form av varor och tjänster på landsbygden.

Ett utvecklat företagande ger fler möjlighet att kunna arbeta i den landsbygd där de bor. I vår utvecklingsstrategi framgår det att sysselsättningen är låg i Leader Södermanlands verksamhetsområde men att det också finns goda förutsättningar för utveckling.

Detta mål harmoniserar väl med en av två prioriteringar som framkommer i den regionala utvecklingsstrategin, nämligen ”en växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.”

Målet harmoniserar också väl med den regionala livsmedelsstrategins mål om att öka den lokala livsmedelsproduktionen och skapa bättre förutsättningar för företagare. Målet handlar också om att påskynda omställningen till ett hållbart näringsliv inom områdets alla branscher.

MÅL 2

Stärkta förutsättningar för att bo och leva

Detta mål ska bidra till att skapa förutsättningar att bo och leva på landsbygderna i Leader Södermanlands verksamhetsområde.

Målet ska bidra till hållbara landsbygder som klarar av generationsskiften där flyttkedjor fungerar, skolor får ett jämnare underlag och där näringslivet inte påverkas när demografin förändras. Förhållandet mellan stad och landsbygd håller på att förändras då allt fler människor söker sig till landsbygden.

Behovet av bostäder för yngre, äldre och barnfamiljer ser olika ut beroende på deras livs- och familjesituation. För att människor ska välja att bosätta sig eller bo kvar på landsbygden är det en förutsättning att det finns tillgång till olika typer av boenden samt en grundläggande samhällsservice. Den del av landsbygdernas befolkning som utför sitt dagliga arbete på landsbygden eller som av andra skäl har svårt att ta sig utanför orten påverkas negativt av bristande service.

Det är också viktigt att de som väljer att leva på landsbygderna inte bara har tillgång till service, utan även tillgång till en meningsfull fritid.