2014 - 2022

Idécentrum Kafjärden

Projektet syftade till att genomföra en inre ombyggnad och uppgradering av Jäders församlingshem i Kafjärden för att användas som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Målet var att skapa en plats där lokala lantbrukare och hantverkare kunde marknadsföra sina produkter och idéer, främja entreprenörsanda och utveckla innovativa lösningar inom närodlat och närproducerat.

Stora huset på Julia gård.

Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Projektet syftade till att lyfta fram den rika historia som präglade Julita gård och att skapa medvetenhet om dess betydelse. Projektets mål var att genomföra en detaljerad landskapsanalys av den historiska odlingsmarken, vilket skulle ge insikter om områdets unika kulturarv och bidra till att stärka dess position som en betydelsefull kulturmiljö.

Makerspace Kungsör

Projektet var en förstudie som syftade till att undersöka möjligheten att starta ett Makerspace i glesbygden. Målet var att skapa en rapport som besvarade frågan om en sådan etablering var möjlig, och om potential fanns, att på sikt starta ett Makerspace i Kungsör. För att nå detta mål genomfördes inspirationsträffar, workshops, utvecklingsmöten med kommun, företag och föreningar, samt sammanställning av en slutrapport.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Projektet syftade till att minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville projektägarna, Kungsörs ridklubb, ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Projektet syftade till att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten och stärka gemenskapen i Nykvarn genom att främja deras motorintresse. Idén bakom ”Motorer och käk” kom från ungdomarnas egna efterfrågan och vilja.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Projektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Projektet syftade att locka fler besökare till Sörmland genom bättre information om regionens kulturevenemang och att stärka kopplingen mellan kulturarvet och publiken. Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med flera andra kulturaktörer, skapade en inspirerande katalog och en användarvänlig webbplats för att lyfta fram sommarens musikarrangemang på Sörmlands kulturmiljöer 2019.

Matmarknad i Vingåker

Projektet syftade till att utforska möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektets mål var att svara på frågorna var, när och hur marknaden skulle genomföras, och samtidigt bygga en starkare gemenskap runt hållbarhet och lokalt producerad mat.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Projektet syftade till att utveckla och stötta konceptet ”Vasaveckorna i Strängnäs”. Föreningen Vasaspelet strävade efter att sprida evenemanget till hela kommunen och inkludera de omkringliggande socknarna, vilket resulterade i en bredare och mer inkluderande kulturupplevelse. Målet var att genomföra en förstudie som skulle leda till ett förslag på hur Vasaveckorna skulle kunna struktureras och drivas inför jubileumsåret 2023.

Utomhuscenen Vingåkers Folkets park

Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park

Projektet syftade till att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen. Målet med projektet var att färdigställa en utomhusscen med inplanerade aktiviteter samt en plan för marknadsföring och nya samverkanspartners.

Karl Karlsson Gyllenhielm och Kristina Ribbing

Förstudie utställning och upplevelseplats Karl och Kristina

Projektet syftade till att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet var att färdigställa en förstudie med handlingsplan och innehåll till en utställning/upplevelseplats, för olika åldrar, som handlar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm och Kristina Ribbing.

Utställning Axel Oxenstierna

Projektet syftade till att bidra till ökat antal besökare/turister i närområdet, Eskilstuna kommun och Mälardalen. Målet med projektet var att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna.