Aktuella stöd

Ni kan söka stöd för leaderprojekt, projektstöd till företag samt förstudie inom våra insatsområden.

Vi kan stötta ert projekt

För att vi ska nå våra mål och sträva mot vår vision har vi identifierat tre insatsområden som vi fokuserar på under 2023 – 2027. Stöd från Leader Södermanland ska gå till satsningar som bidrar till målen i vår utvecklingsstrategi.

Inom samtliga insatsområden gäller att projektet följer leadermetoden och våra grundvillkor.

INSATSOMRÅDE 1

Ett hållbart näringsliv

Näringslivet har ett mycket stort ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. För att utveckla ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv krävs kunskap, resurser och samarbete.

Insatsområdet möjliggör projekt som i samarbete främjar utveckling av befintliga företag så att sysselsättningen i området ökar eller att företagen blir mer konkurrenskraftiga.

INSATSOMRÅDE 2

Innovativa lösningar

Behovet av innovativa lösningar är stort i Leader Södermanland. Eftersom områdets olika landsbygder ser väldigt olika ut innebär det att förutsättningarna skiljer sig åt när det gäller landsbygdsutveckling. Behov av innovativa lösningar för utveckling finns i alla sektorer, den ideella, offentliga och privata.

Insatsområdet ska bidra till smarta landsbygder där lokalsamhällena utvecklar kreativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare till en hållbar utveckling i området.

INSATSOMRÅDE 3

Bo och leva

Attraktiva landsbygder där människor kan bo och leva är basen till ett välmående samhälle. En inkluderande landsbygd erbjuder människor att kunna bo där i livets alla skeden, från ung till gammal.

För att människor ska ha möjlighet att verka, bo och leva i en bygd behövs bland annat en välfungerande service, fritidssysselsättning och utvecklande initiativ och aktiviteter.

Våra olika typer av leaderstöd

Idéer som ryms inom något av våra insatsområden kan förverkligas inom nedan typer av stöd från Leader Södermanland.

Projektstöd 1

Leaderprojekt

Ett projekt är en process med ett förväntat resultat inom en viss tid. Ett leaderprojekt syftar dessutom till att utveckla någon av våra landsbygder tillsammans med andra och ska resultera i bred nytta. I leaderprojekt behöver ni själva bidra genom ert eget engagemang. Det betyder att ni själva måsta bidra med ideella resurser i form av arbetad tid eller andra resurser som tex lokal, material mm. Det går att få stöd för upp till 100% av projektets faktiska kostnader utöver de ideella resurserna.

Leaderprojekt genomförs tillsammans med andra och ni måste ha minst en samarbetspartner i projektet och projektet ska genomföras inom våra insatsområden. Leaderprojekt måste följa leadermetoden och uppfylla våra absoluta grundvillkor. Vi bedömer leaderprojekt utifrån urvalskriterier för respektive insatsområde och miniminivån för att prioriteras är 650 poäng. Ansökan kan komma att konkurrensutsättas och då prioriteras den ansökan som har fått högst poäng. Ansökan görs formellt i Jordbruksverkets e-tjänst.

All information måste finnas i projektansökan för leaderprojektet, inklusive aktivitetsplan, budget och andra relevanta dokument. Poängsättning och prioritering görs utifrån den information som finns i ansökan.

Ni hittar våra urvalskriterier för leaderprojekt här.

Projektstöd 2

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är en speciell form av företagsstöd där nyttan ska tillfalla fler än det sökande företaget. Företaget behöver samarbeta med en annan aktör som också får nytta av insatsen, till exempel ett annat företag eller en förening. Det är också önskvärt att insatsen bidrar till någon form av allmännytta eller lokal utveckling för bygden.

Projektstöd till företag genomförs tillsammans och ni måste ha minst en samarbetspartner och projektet ska genomföras inom våra insatsområden. För att få projektstöd till företag så måste projektet följa leadermetoden och uppfylla våra absoluta grundvillkor. Vi bedömer projektstöd till företag utifrån urvalskriterier för respektive insatsområde och miniminivån för att prioriteras är 650 poäng. Ansökan kan komma att konkurrensutsättas och då prioriteras den ansökan som har fått högst poäng. Ansökan görs formellt i Jordbruksverkets e-tjänst.

Ni kan få upp till 70% eller max 200 000 kronor i projektstöd till företag för insatser som syftar till att utveckla företaget, dess samarbetspartners eller bygden. Projektstöd till företag söks och bedöms på samma sätt som ett leaderprojekt.

All information måste finnas i projektansökan för projektstöd till företag, inklusive aktivitetsplan, budget och andra relevanta dokument. Poängsättning och prioritering görs utifrån den information som finns i ansökan.

Ni hittar våra urvalskriterier för projektstöd till företag här.

Projektstöd 3

Förstudie

Att genomföra en förstudie kan vara ett bra sätt att utreda förutsättningarna för ett projekt eller satsning som ni vill genomföra, med eller utan leaderstöd.

En förstudie ska:
• undersöka behov, önskemål och nuläge
• utreda önskat möjliga mål, önskat resultat och effekter samt olika scenarier
• utreda insatser som kan bidra till att uppfylla strategins mål
• utreda resurser och planer
• ge samsyn och skapa samarbeten
• leda till ny kunskap
• skapa en finansieringsplan för framtiden
• strukturera innehållet i ett projektgenomförande

Förstudier ska genomföras inom våra insatsområden och i övrigt också följa leadermetoden och uppfylla våra absoluta grundvillkor. Vi bedömer förstudier utifrån egna urvalskriterier och miniminivån för att prioriteras är 300 poäng. Ansökan kan komma att konkurrensutsättas och då prioriteras den ansökan som har fått högst poäng. Ansökan görs på samma sätt som ett leaderprojekt.

All information måste finnas i projektansökan för förstudien, inklusive aktivitetsplan, budget och andra relevanta dokument. Poängsättning och prioritering görs utifrån den information som finns i ansökan.

Ni hittar våra urvalskriterier för förstudier här.