Leadermetoden

Allt vi gör i vår egen verksamhet och i de projekt vi stöttar ska utgå från leadermetoden. Leader är en metod om utgörs av lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just er plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Leadermetodens sju principer

Lokala behov

Våra landsbygders behov och förutsättningar ser väldigt olika ut och det kräver också olika lösningar.

Nätverk

Projekt kan ofta komma till genom att använda olika nätverk, men nätverk kan också hjälpa projekt att utvecklas och övergå till långsiktig verksamhet.

Integrerade insatser

Leader Södermanlands utvecklingsstrategi utgör ett ramverk för vilka insatser som kan beviljas. Varje enskilt projekt blir en pusselbit som bidrar till strategins måluppfyllelse.

Underifrånperspektiv

Ni som bor och verkar i området är de som ser utmaningarna och har lösningarna. Leader Södermanland ger medel till projekt som involverar målgruppen i projektets planering och utförande.

Innovation/nytänkande

Projekt som beviljas medel från Leader Södermanland måste vara nytänkande. Det betyder att projektet ska handla om exempelvis nya sätt att lösa problem och utmaningar, en ny metod eller process eller en ny produkt, dvs. en ny vara eller tjänst.

Innovation betyder också att projektet inte får handla om något som kan rymmas inom ordinarie verksamhet. Det får inte heller vara något som ni redan genomför eller som ni kommer att genomföra oavsett om ni får stöd eller ej.

Samarbete

Projekt blir mer hållbara över sikt och kan växlas upp genom samarbete. Leaderprojekt bygger på samarbeten mellan aktörer och sektorer.

Lokal aktionsgrupp

Lokal aktionsgrupp (LAG) är Leaderföreningens medlemmar. Styrelsen för Leader Södermanland är sammansatt av personer med bred kompetens och lokal förankring och tillsammans företräder de ideell, offentlig och privat sektor. Det är styrelsen som prioriterar projekt som sedan Jordbruksverket fattar beslut om.

Läs mer om leadermetoden på leader.se