frågor och svar

Här hittar ni vanliga ställda frågor och svar för er som söker leaderstöd och för er som driver ett leaderprojekt.

Att söka stöd

Vem kan söka projektstöd?

Leaderprojekt bygger på samverkan. Föreningar, företag och kommuner kan söka stöd för att främja utvecklingen inom Leader Södermanlands geografiska område. Minst 2 av 3 sektorer, ideell, offentlig och privat, ska samarbeta i ett leaderprojekt.

Vad kan man söka leaderstöd för?

Man kan söka leaderstöd för kostnader som lön, indirekta kostnader, köp av tjänst, investeringar samt övriga kostnader som leder projektet framåt mot ett bestämt mål. Kostnader ska vara rimliga för att kunna uppfylla projektets mål och övergripande bidra till Leader Södermanlands utvecklingsstrategi. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet, underhåll eller löpande utgifter.

Hur mycket leaderstöd kan vi söka?
Ni måste utgå från de lokala behoven och tillsammans med Leader Södermanlands projektcoacher ser vi till att ni jobbar fram en rimlig och realistisk budget.
Hur lång är ansökningstiden?

Ansökningstiden beror delvis på hur långt ni har kommit med era planer när ni kontaktar oss för första gången. Projektansökan sker i fyra steg och hur lång tid den processen tar varierar.

När ni har skickat in en idéskiss för projektstöd kontaktar en projektcoach er för att samtala om er idé. Vår projektcoach läser igenom, ger feedback och gör en första bedömning om idén har förutsättning att beviljas projektstöd.

Bedömer leaderkontoret att intresseanmälan har förutsättning för att beviljas stöd är det nu dags att göra en ansökan i Jordbruksverkets system. Vår projektcoach hjälper er genom processen.

När ansökan är färdig är det läge att hålla tummarna! Styrelsen fattar beslut om prioritering med jämna mellanrum. Datum för mötena kan ni se i kalendern.

Efter detta skickas beslutet om prioritering till Jordbruksverket för ett formellt beslut.

Tiden mellan styrelsens beslut om prioritering och Jordbruksverkets beslut är varierande men brukar variera mellan 3 till 6 månader.

Ni får ta upp kostnader från och med att ansökan är inskickad i Jordbruksverkets e-tjänst, men det sker på egen risk innan det formella beslutet från Jordbruksverket är fattat. Detta kan vara bra att veta innan man till exempel gör stora investeringar i ett leaderprojekt.

Att driva projekt

Vad är ett betalningsbevis?

Ett betalningsbevis är ett underlag som visar att ni betalat ut pengarna från projektägarens konto och till vem pengarna har gått till. Det finns oftast att ladda ner från er organisations internetbank.

Vilken administration måste vi vara beredda på när vi driver ett leaderprojekt?

När ert projekt får ett formellt beslut från Jordbruksverket får ni ett startbesked. I brevet står detaljerad beskrivning av vilka villkor och föreskrifter som gäller för ert leaderprojekt. De viktigaste är:

  • att särredovisa projektet. Redovisa projektets utgifter och intäkter separat från er vanliga bokföring, till exempel genom en särskild projektbok, redovisning eller kostnadsställe i bokföringen.
  • vilka krav som gäller när ni kommunicerar om leaderprojektet, till exempel kravet av att använda EUs logotyp för stöd när ni kommunicerar om ert projekt.
  • vad ni ska göra när ni inte kan uppfylla syfte och mål.
  • på vilket sätt ni ska följa lagen om offentlig upphandling.
  • hur länge ni ska behålla investeringar som införskaffats genom projektet. Ni behöver behålla investeringen minst 5 år efter slututbetalning.

Eftersom utbetalning görs i efterskott är det viktigt med att säkerställa att ni har bra likviditet, minst 30% för sökt leaderstöd.

Tänk även på att styra upp den ekonomiska delen i projektet från början. Samla alla fakturor och betalningsbevis löpande och planera in när du ska göra dina ansökningar om utbetalning.

När får vi pengarna?

Alla medel som vi beviljar betalas ut i efterskott. Därför är det viktigt att redan i början av projektet planera för hur ni ska kunna ligga ute med pengar under en tid innan er ansökan om utbetalning är beviljad och utbetald. När kostnader uppstått och betalats kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket.

Tänk på att varje ansökan om utbetalning behöver handläggas av Jordbruksverket och detta kan ta 3 till 6 månader. Leader Södermanland rekommenderar att ni skapar en rutin för att återsöka medel minst varje kvartal. Kom även ihåg att de sista 20% av det sökta beloppet inte betalas ut förrän projektet är slutredovisat.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella startbeslutet från Jordbruksverket. Det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

Kan vi få ett förskott?

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella startbeslutet från Jordbruksverket. Det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I beslutet kan ni se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket, projektstödsdelen. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Ni kan ansöka om upp till 50% av projektstödsdelen i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Kom ihåg att redovisa utgifter även för förskottet, det är en del av ert beviljade stöd. Redovisar gör ni i samband med ansökan om del- och slututbetalning.

Ni ansöker om förskott via Jordbruksverkets e-tjänster.

Vad är särredovisning?

Särredovisning betyder att ni i er bokföring på ett tydligt och överskådligt sätt ska kunna visa vilka utgifter och intäkter som hör till projektet i förhållande till er övriga verksamhet. Den separata redovisningen ska skickas in med varje ny ansökan om utbetalning och avse den period ni söker utbetalning för. Exempel på metoder för särredovisning är:

  • projektkod, resultatenhet eller kostnadsställe i organisationens bokföring
  • ett eller flera bokföringskonton som är särskilt avsedda för projektet eller investeringen. Dessa konton ska vara märkta med ett specifikt namn eller nummer. Konton får omfatta andra utgiftsposter än de som redovisats i ansökan om utbetalning, förutsatt att dessa tillhör projektet.
Vad gör vi om vårt projekt drar ut på tiden?

När ni inte hinner att avsluta projektet innan projektets slutdatum är det viktigt att ni tar kontakt med Leaders Södermanlands kontor. Detta innebär nämligen att ni ska ansöka om ändring av ert beslut om stöd. Ni ska göra en ändringsansökan om projektet ändrar sin inriktning, slutdatum, budget, finansieringsplan eller om något annat väsentligt ändras jämfört med hur det var tänkt. Ni ska lämna ansökan om ändring av beslutet genom att fylla i en blankett som ni skickar till Leader Södermanlands kontor.

Om ni redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ert beslut om stöd kan det leda till avdrag. Därför måste ni i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret och Jordbruksverket beviljar er ansökan om ändring gäller ändringen från den dag er ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

Hur räknar man fram ideella timmar?

I ett leaderprojekt är det ett krav att jobba ideellt. Ideellt arbete innebär att du arbetar utan någon finansiell ersättning. Detta är för att vi vet att engagemanget för projektet är en viktig förutsättning för att projektet ska nå sina mål och vara långsiktigt hållbart. Hör mer med er projektcoach om hur många ideella timmar som krävs för ert projekt.

Tänk på att ideella timmar inte räknas som medfinansiering, utan att det är timmarna ni lägger ner i projektet utöver er egen finansiella medfinansiering i projektet. Det ideella arbetet syftar till att visa vilket engagemang ni skapat i er bygd genom ert projekt.

Finns det krav när vi kommunicerar om vårt leaderprojekt?

När ni informerar om ert leaderprojekt ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det ska finnas en EU-logotyp som består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Rätt logotyp laddar ni ner på Jordbruksverkets hemsida.

Använd gärna även Leader Södermanlands logotyp när ni kommunicerar era projekt. Kontakta oss så skickar vi rätt filer till er eller ladda ner dem här.

Det finns specifika regler om storlek och placering av loggorna. Det är viktigt att följa dessa regler eftersom det kan leda till avdrag om man inte uppfyller dem. Mer information finns på Jordbruksverkets webbsida.

När ni annonserar på sociala medier för leaderprojektet finns det också särskilda krav kring användning av loggor. Ta kontakt med Leader Södermanlands kontor innan ni gör en annons.