Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Leaderprojektet syftade till att lyfta fram den rika historia som präglade Julita gård och att skapa medvetenhet om dess betydelse. Projektets mål var att genomföra en detaljerad landskapsanalys av den historiska odlingsmarken, vilket skulle ge insikter om områdets unika kulturarv och bidra till att stärka dess position som en betydelsefull kulturmiljö.

Om projektet

Leaderojektet var en del av det omfattande arbetet med att utveckla Julita gård som en attraktiv besöksdestination. Projektägarna, Stiftelsen Nordiska museet, utforskade möjligheterna för att Julita gård skulle kunna bli ett världsarv. Genom detta leaderprojekt ville de, med hjälp av en noggrann landskapsanalys, identifiera och bevara de spår som fanns kvar i dagens landskap och framhäva dess kulturhistoriska värden.

Syftet var att lyfta fram den rika historia som präglade Julita gård och att skapa medvetenhet om dess betydelse. Projektets mål var att genomföra en detaljerad landskapsanalys av den historiska odlingsmarken, vilket skulle ge insikter om områdets unika kulturarv och bidra till att stärka dess position som en betydelsefull kulturmiljö.

Projektet mottogs med stor entusiasm och engagemang. Genom landskapsanalysen fick de en djupare förståelse för de historiska värden som präglade Julita gård, och kunde på ett inspirerande sätt lyfta fram dessa för både besökare och sörmlänningar. Detta projekt, som var ett företagsstöd, bidrog inte bara till att bevara vår historia utan också till att skapa en starkare koppling mellan nutid och dåtid, och att forma en ljus framtid för Julita gård som en plats av globalt kulturhistoriskt intresse.