Våra indikatorer

För att ge rätt till leaderstöd ska projekt bidra till EU-mål samt mål på nationell och lokal nivå. Detta kallar vi för indikatorer.

Vad är en indikator?

En indikator är ett mätverktyg för att bedöma hur bra vi är att arbeta mot våra mål. Varje leaderområde har en uppsättning indikatorer som vi måste uppfylla och därmed måste även våra projekt uppfylla dessa indikatorer. Varje projekt behöver inte uppfylla samtliga indikatorer.

Leader Södermanland kan genomföra utlysningar eller skapa paraplyprojekt om vi ser att vi behöver extra insatser för att uppnå något av våra mål.

Indikatorer till våra mål

De projekt vi kan ge medel till ska uppfylla minst en av dessa fyra indikatorer:

Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
Utveckla ekonomin på landsbygden
Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i landsbygdsområden
Sammanlänkning av landsbygden i Europa

Dessutom ska projekt som vi ger medel till uppfylla ett par av dessa indikatorer:

Nya produkter (varor)
Nya tjänster
Nya fritids- och kulturverksamheter
Nya nätverk och samarbeten
Nya dagsbesökare
Framtagna praktikplatser
Nya servicelösningar
Nya transportlösningar
Diversifierade företag
Företag som samarbetar
Nya metoder, arbetssätt eller processer
Företag som drar nytta av kortare livsmedelskedjor
Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan
Nya lösningar på miljö- och klimatproblem
Nya bostadslösningar